2020 වසන්තයේ දී, සීමාසහිත Zigong Co-Creation Culture & Art Co., APPI සපයයි ඩයිනොසෝර් උද්යානය කිහිපයක් සමඟ ඩයිනොසෝර් නිෂ්පාදන, අඩංගු වේ සජීවිකරණ ඩයිනෝසෝරයන්, ඩයිනොසෝර් ඇටසැකිලි, සහ ඩයිනොසෝර් ජලයේ පාවෙන.

  මැජස්ටික් ඩයිනෝසෝරයන් ඔවුන් ජීවත්ව සිටින්නාක් මෙන් වනාන්තරයේ සිටින්න. ඊට අමතරව තියෙනවා ඩයිනොසෝර් රොබෝවරු, බැටරි කාර් සහ අනෙකුත් විනෝදාස්වාද ස්ථාන සහ ඩයිනොසෝර් භාණ්ඩ ප්රදේශය.

  මෙය උද්යානය පවුලක් සඳහා වඩාත් සුදුසු ස්ථානයකි!

0 අදහස්

a Comment ඉදිරිපත්