ඇටසැකිලි සහ පොසිල

අපි වෘත්තීය ඇටසැකිල්ල සහ පොසිල අපනයන කර්මාන්ත ශාලාවයි. සහ නැගී එන තාක්‍ෂණික නිෂ්පාදන සැලසුම් සංවර්ධනය, නිෂ්පාදනය, අලෙවිය සහ විදේශීය ප්‍රදර්ශනය සඳහා විශේෂිත වූ ඒකාබද්ධ තාක්‍ෂණ ව්‍යවසායයක් සහ පොසිල සහ ඇටසැකිලි සහ වෙනත් අනුකරණ නිෂ්පාදන පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අතර අපි දැන් කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛ ව්‍යවසායයක් බවට පත්ව ඇත.

1 හි 18-52 දර්ශනය පෙන්වන්න